Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν.4469/2017 εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη µία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική ρύθμιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις να διαπραγματευτούν σε μια μόνο διαδικασία τις οφειλές τους με το σύνολο των πιστωτών τους, δηλαδή τις τράπεζες, τις εφορίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ΟΤΑ, τους προμηθευτές και τους λοιπούς ιδιώτες, επιδιώκοντας ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στο σχέδιο που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη θετική τους πορεία.

Βασική επιδίωξη είναι να δοθεί η ευκαιρία προς ελάφρυνση χρεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών αλλά και σε αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας.

Ωστόσο, ο νέος νόμος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και σύνθετος στις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες. Επομένως, απαιτείται μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκύψουν τυπικά λάθη στην αίτηση υπαγωγής, υπέρβαση προθεσμιών ή ουσιαστικές παραλείψεις στον τρόπο σύνταξης των προτάσεων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την προετοιμασία υπαγωγής της επιχείρησής σας στο νέο νόμο διαθέτοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για τον προέλεγχο της γενικής εικόνας της εταιρίας, την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και της πρότασης προς τους πιστωτές, την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, την επικοινωνία με τον συντονιστή και διαχείριση της διαδικασίας, τον έλεγχο της τελικής συμφωνίας και την υποβολή της για δικαστική επικύρωση της συμφωνίας από το αρμόδιο δικαστήριο.

Στις διατάξεις του Νόμου προβλέπεται ρητά ότι η φορολογική διοίκηση και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης συμμετέχουν στο μηχανισμό µε σκοπό τη διαπραγμάτευση βιώσιμων λύσεων ρύθμισης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης. Η πρωτοφανής ευελιξία του Δημοσίου και των Ταμείων ως πιστωτών προβλέπει δυνατότητα διαγραφής των προστίμων και των προσαυξήσεων και εκτείνεται μέχρι και τη διαγραφή βασικής οφειλής (κεφαλαίου) των απαιτήσεών τους, σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επιβίωση της επιχείρησης και πάντα υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα με τυχόν διαγραφές, το Δημόσιο και τα Ταμεία έχουν την ευχέρεια να εγκρίνουν και επιμήκυνση αποπληρωμών έως 10 έτη (120 δόσεις)

Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι θα έχουν την ευκαιρία να υπαχθούν στη διαδικασία. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, εταιρικού τύπου ή ύψους κύκλου εργασιών με ελαστικά κριτήρια ένταξης.

Με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ο οφειλέτης για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα πρόσβασης σε µία διαδικασία διαπραγμάτευσης µε το σύνολο των πιστωτών του. Η διαδικασία είναι άρτια οργανωμένη, οριοθετημένη με σαφείς προθεσμίες σε ευδιάκριτα στάδια.

Η διαδικασία ξεκινά κατόπιν σχετικής αίτησης της επιχείρησης, η οποία θα συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών καθώς και από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της. Στα συνοδευτικά έγγραφα δεν περιλαμβάνονται η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα.

Στη συνέχεια, ορίζεται ένας συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών που εγγυάται για την εφαρμογή της διαδικασίας, την επικοινωνία μεταξύ των πιστωτών και του αιτούμενου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και καταγράφει τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις και τα επιχειρήματα κατά την διαπραγμάτευση.

Κατόπιν της αίτησης, η επιχείρηση δεν χρειάζεται να επέμβει στη διαδικασία παρά μόνο στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης, όπου καλείται να αναμορφώσει την αρχική της πρόταση ή να εγκρίνει τις τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών. Ο συντονιστής αναλαμβάνει να αποστείλει την αίτηση και την πρόταση της στους πιστωτές ως την 13η ημέρα μετά την αίτηση, μεριμνά για την παραλαβή της και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πιστωτές, ορίζει αυστηρό χρονοδιάγραμμα ενός μήνα για την κατάθεση αντιπροτάσεων από μέρους τους, δίνει νέα προθεσμία στην επιχείρηση για την τροποποίηση της αρχικής της πρότασης ή για την έγκριση από μέρους της των αντιπροτάσεων των πιστωτών και εν τέλει φροντίζει για την έγκαιρη ψήφιση των εγκεκριμένων από την επιχείρηση προτάσεων την 88η ημέρα μετά την αίτηση. Για πρώτη φορά, προβλέπεται με νόμο διαδικασία όπου ένας ενδιάμεσος αναλαμβάνει να γνωστοποιεί για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος όλους τους εμπλεκόμενους πιστωτές, χωρίς η επιχείρηση να παρεμβαίνει ουσιαστικά στη διαδικασία. Η επιχείρηση καταθέτει αίτηση-πρόταση και αποφασίσει ποιες από τις προτάσεις που θα λάβει θα είναι αποδεκτές.

Εν συνεχεία ακολουθούν σαφή χρονοδιαγράμματα σε δέκα στάδια με ρητές προθεσμίες 88 ημερών προκειμένου να επεξεργαστούν οι πιστωτές την πρόταση του οφειλέτη και ο οφειλέτης τις αντίστοιχες αντιπροτάσεις των πιστωτών. Εφόσον υπάρχει συναίνεση, την 88η ημέρα μπορεί να συνταχτεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης και από την επόμενη μέρα να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία πιστωτών και οφειλέτη.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο